ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

ADATLAP

Név:

Telefonszám:
Email cím:
Ingatlan címe:
Ingatlan értéke:
Hitel összeg:

 

Jelen adatlap aláírásával az érintett Ügyfél jelezte, hogy független biztosítási összehasonlító ajánlatot kér az általa megvásárolt ingatlanra legkevesebb 3 különböző biztosító társaság, vagyon biztosítási kalkulációjával.

 Az ajánlat elkészítéséhez jelen adatlapon szereplő elérhetőségek egyikén a Marathon Insurance Zrt. az MNB H-EN-II-86/2013. számú engedélye alapján független biztosításközvetítői, ezen belül alkuszi tevékenység folytatására jogosult gazdasági társaság Munkatársa felvegye vele a kapcsolatot.

 

Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat

Marathon Insurance Zrt. – székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. – Tel.: +36 20 44 77 555 – www.marathoninsurance.hu – Levelezési címe: 9022 Győr Czuczor Gergely utca 13.

A Marathon Insurance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11; cégjegyzékszám: 01-10-140329; e-mail: info@marathoninsurance.hu; telefonszám: +36 20 44 77 555 továbbiakban: ”MARATHON”) mint adatkezelő az alábbiak szerint kezeli az Ügyfél adatokat:

Az adatkezelés alapja

Az Ügyfél a személyes adatainak megadásával egyben hozzájárul a MARATHON részére, a személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez. Az adatok megadása önkéntes. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes.

Az adatkezelés jogalapja ezen önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés az alábbi célokra történik

Egyszeri kapcsolatfelvétel a biztosítási szerződések megkötésének elősegítése, az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás.

A fenti célok eléréséhez szükséges megkeresés/kapcsolatfelvétel az Ügyfél által a megadott elérhetőségek jellege szerint a MARATHON által a lehetséges módok és eszközök közül szabadon választott formá(k)ban történhet.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat és a biztosítási titoknak, banktitoknak, pénztári titoknak, értékpapírtitoknak minősülő információkat a MARATHON-nak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott közvetítői, illetve a MARATHON részére szolgáltatási szerződések alapján a jelen szabályzatban nevesített adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartamai, az adatok törlése, módosítása:

A MARATHON a személyes adatokat 30 nap után törli, kivéve, ha az Ügyfél a teljes adatvédelmi szabályzatot elfogadja, mely a www.marathoninsurance.hu oldalon megtalálható 30 napon belül.

Adatfeldolgozók bevonása

Az Ügyfél az adatainak megadásával egyben hozzájárul, hogy adatait a vonatkozó adatkezelési célok megvalósítása érdekében a MARATHON a vele biztosításközvetítésre, pénzügyi, pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési szolgáltatás közvetítésére irányuló jogviszonyban álló, a szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere(i) részére is – ezen jogviszonyuk hatály alatt megismerhetővé tegye.

Tájékoztatás kérése adatok kezeléséről

Az Ügyfél a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a MARATHON-től a személyes adatai kezeléséről. Ilyen igény esetében a MARATHON a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, azonban, ha az Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre már nyújtott be tájékoztatási kérelmet, úgy a tájékoztatásért a MARATHON előzetesen közölt mértékű költséget jogosult felszámolni.

A tájékoztatás megtagadásáról, annak jogalapjáról, valamint az igénybe vehető jogorvoslatról írásban tájékoztatja az Ügyfelelt.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a.)           ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.)           ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c.)            törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A MARATHON a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.

A tiltakozásának megalapozottsága esetében az adatkezelést a MARATHON – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a MARATHON ekörben meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni, amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezelés időtartamai, az adatok törlése, módosítása:

A MARATHON a személyes adatokat 30 nap után törli, kivéve, ha az Ügyfél a teljes adatvédelmi szabályzatot elfogadja, mely a www.marathoninsurance.hu oldalon megtalálható 30 napon belül.

Adatfeldolgozók bevonása

Az Ügyfél az adatainak megadásával egyben hozzájárul, hogy adatait a vonatkozó adatkezelési célok megvalósítása érdekében a MARATHON a vele biztosításközvetítésre, pénzügyi, pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési szolgáltatás közvetítésére irányuló jogviszonyban álló, a szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere(i) részére is – ezen jogviszonyuk hatály alatt megismerhetővé tegye.

Tájékoztatás kérése adatok kezeléséről

Az Ügyfél a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a MARATHON-től a személyes adatai kezeléséről. Ilyen igény esetében a MARATHON a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, azonban, ha az Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre már nyújtott be tájékoztatási kérelmet, úgy a tájékoztatásért a MARATHON előzetesen közölt mértékű költséget jogosult felszámolni.

A tájékoztatás megtagadásáról, annak jogalapjáról, valamint az igénybe vehető jogorvoslatról írásban tájékoztatja az Ügyfelelt.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a.)           ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.)           ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c.)            törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A MARATHON a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.

A tiltakozásának megalapozottsága esetében az adatkezelést a MARATHON – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a MARATHON ekörben meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni, amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Bírósági jogérvényesítés

Az Ügyfél adatkezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén a MARATHON ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Elérhetőségek

MARATHON részére címzett nyilatkozatok megtehetőek írásban az info@marathoninsurance.hu címen, vagy a MARATHON mindenkori székhelyére a vezérigazgatónak címezve (jelenleg: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 10.) küldött levélpostai küldeményben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu

Marathon Insurance Zrt. adatkezelő

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

Alulírott Ügyfél az e lapon szereplő adataimat az e lapon található „Adatkezelési tájékoztató” előzetes megismerése után adtam meg:

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok/információk valósak. Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Marathon Insurance Zrt. adatkezelő az eltérő írásbeli nyilatkozatom (tiltás) kézhezvételéig a fenti önkéntesen megadott adatokat 30 napig kezelje.

Kelt:

Ügyfél aláírása:  ……………………………………………………….

 

Share This